Loading...
Skip to main content
Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

image

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam
Địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo quy định tại Điều 20 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

Giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định.

Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân.

Quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các luật có liên quan, bảo đảm độc lập giữa các Tòa án.

Trình Quốc hội dự án pháp luật , dự thảo nghị quyết trình ủy ban thường vụ quốc hội dự án pháp lệnh,dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật

image

img

Up to Top