Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.565

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.825

Hình sự

5.935

Dân sự

13.229

Hôn nhân và gia đình

211

Kinh doanh thương mại

39

Hành chính

23

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

302

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv