Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.395

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

285

Hình sự

1.140

Dân sự

2.769

Hôn nhân và gia đình

58

Kinh doanh thương mại

13

Hành chính

9

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

121

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv