Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29.6.2020 ĐẾN NGÀY 05.7.2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Lâm Văn Năm

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Cao Văn Lạc

Thứ Hai
29/6/2020

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 30/6/2020

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
01/7/2020

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
02/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
03/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
04/7/2020

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
05/7/2020

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv