Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ÐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
(Từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Hòa

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Tửu

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Văn Ngừng

Thứ Hai
Ngày 11/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 12/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 13/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 14/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 15/3

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
Ngày 163

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 17/3

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv